top of page

STATUT

Czym zajmuje się Fundacja Medialna Media O'Clock?

Postanowienia ogólne

Media O'Clock Fundacja Medialna posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Władze i zarząd Fundacji

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd, który reprezentuje ją na zewnątrz i zarządza całym jej majątkiem. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz Członków i powołany jest na czas nieokreślony. 

Siedziba Fundacji, teren i zakres działania Fundacji

Siedzibą Fundacji jest Miasto Toruń. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Fundacja może współpracować z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o takich samych lub podobnych celach działania

Majątek i dochody Fundacji

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski oraz całe mienie nabyte przez Fundację w  trakcie jej działania. Dochody Fundacji mogą pochodzić z dotacji, subwencji, darowizn, zbiórek, zapisów oraz działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 

Cele i działania Fundacji

Promocja kultury, sztuki, tradycji i dziedzictwa narodowego miasta Torunia, miast i regionu Pomorza i Kujaw oraz Rzeczypospolitej Polskiej. Działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnej społeczności. Współpraca z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego. Promocja młodych artystów.

Postanowienia końcowe

Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może połączyć się z inną Fundacją. Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu Fundacji lub na wniosek Fundatorów.

bottom of page